Web Title:112 學年度 三光國小六年甲班112 學年度 三光國小六年甲班

6/18(五)國、數、英、英、社、綜 線上課程

2021-06-17 13:47:38
1. 點擊網址,進入Skype會議室
https://join.skype.com/xo9cfYO8yFk7

2. 輸入自己的名字之後,進入聊天室。

3. 在聊天室留言「報到」。

4.就可以準備上課囉!e_miao.png


★ 6/18(五)回家作業 ★
1.數作P.30-31
2.國練P.44-45
(完成作業後,請「拍下」完成的作業,並且上傳到這個留言板下面)

3. 英語作業:
(1) 練習使用「學習吧」,並完成「學習吧」裡面老師提供的任務項目。(教室邀請碼717825)
https://www.learnmode.net/home/
(2) 完成因材網110年6月18日(五)的任務。
https://adl.edu.tw/HomePage/login/

亞同學回覆
亞同學
2021-06-18 13:30:28


碩同學回覆
碩同學
2021-06-18 13:33:36
e_cool.pnge_cool.pnge_cool.pnge_fire.pnge_grimace.pnge_fire.pnge_fire.pnge_fire.pnge_fire.pnge_fire.pnge_love.pnge_love.pnge_love.pnge_love.png

碩同學回覆
碩同學
2021-06-18 13:33:37
e_cool.pnge_cool.pnge_cool.pnge_fire.pnge_grimace.pnge_fire.pnge_fire.pnge_fire.pnge_fire.pnge_fire.pnge_love.pnge_love.pnge_love.pnge_love.png

天同學回覆
天同學
2021-06-18 13:33:48


天同學回覆
天同學
2021-06-18 13:36:31碩同學回覆
碩同學
2021-06-18 22:49:31
e_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_love.pnge_love.pnge_love.pnge_love.pnge_shout.pnge_shout.pnge_shout.pnge_shout.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_question.pnge_question.pnge_question.pnge_love.pnge_love.pnge_grimace.pnge_love.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_startle.pnge_fire.pnge_fire.pnge_cool.pnge_cool.pnge_cool.pnge_burn.pnge_burn.pnge_burn.pnge_confused.pnge_confused.pnge_confused.pnge_anger.pnge_anger.pnge_anger.pnge_sweat.pnge_sweat.pnge_sweat.pnge_thirst.pnge_thirst.pnge_thirst.png

天同學回覆
天同學
2021-06-20 19:54:50

天同學回覆
天同學
2021-06-20 19:55:17

天同學回覆
天同學
2021-06-20 19:55:33


回覆
2021-06-21 10:23:48

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4

六甲寶貝

文章選單

網站列表