Web Title:110 學年度 三光國小四年甲班110 學年度 三光國小四年甲班

6/29(二)國、社、社、健、英、資、體 線上課程

2021-06-29 08:25:13
1. 點擊網址,進入Skype會議室
https://join.skype.com/xo9cfYO8yFk7

2. 輸入自己的名字之後,進入聊天室。

3. 在聊天室留言「報到」。

4.就可以準備上課囉!e_miao.png

5. 英語作業: 完成"學習吧"作業~


★ 6/29(二)回家作業 ★
1.數作P.44-45


(完成作業後,請「拍下」完成的作業,並且上傳到這個留言板下面)

碩同學回覆
碩同學
2021-06-29 09:44:10
 •  
  1) B7F8B134-6937-4F3A-B201-4EC18F61A464.jpeg

亞同學回覆
亞同學
2021-06-29 09:56:25
 •  
  1) image.jpg

回覆
2021-06-29 10:01:14
 •  
  1) 747EF0DF-78A8-450D-B0A6-DB76C187D186.jpeg

回覆
2021-06-29 10:01:15
 •  
  1) 747EF0DF-78A8-450D-B0A6-DB76C187D186.jpeg

亞同學回覆
亞同學
2021-06-29 10:03:05
 •  
  1) image.jpg

天同學回覆
天同學
2021-06-29 10:09:25
 •  
  1) image.jpg

天同學回覆
天同學
2021-06-29 10:09:46
 •  
  1) image.jpg

天同學回覆
天同學
2021-06-29 10:10:34
 •  
  1) image.jpg

天同學回覆
天同學
2021-06-29 10:11:35
 •  
  1) image.jpg

碩同學回覆
碩同學
2021-06-29 10:44:10
 •  
  1) 6240B801-CBC3-4B85-9D9D-789B1C321C08.jpeg

回覆
2021-06-29 10:46:15
 •  
  1) image.jpg

亞同學回覆
亞同學
2021-06-29 10:47:01
 •  
  1) image.jpg

亞同學回覆
亞同學
2021-06-29 10:49:43
 •  
  1) image.jpg

碩同學回覆
碩同學
2021-06-29 10:50:21
e_cool.pnge_cool.pnge_cry.pnge_grimace.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_miao.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_fire.pnge_fire.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_spook.pnge_startle.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_smile.pnge_slobber.pnge_shout.pnge_miao.pnge_grimace.pnge_cry.pnge_cool.pnge_confused.pnge_thirst.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_thirst.pnge_sweat.pnge_shout.pnge_shout.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_smile.png
 •  
  1) 558CC5DA-89CD-4F70-9960-36922B3A246E.jpeg

碩同學回覆
碩同學
2021-06-29 10:50:23
e_cool.pnge_cool.pnge_cry.pnge_grimace.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_miao.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_fire.pnge_fire.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_spook.pnge_startle.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_smile.pnge_slobber.pnge_shout.pnge_miao.pnge_grimace.pnge_cry.pnge_cool.pnge_confused.pnge_thirst.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_thirst.pnge_sweat.pnge_shout.pnge_shout.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_smile.png
 •  
  1) 558CC5DA-89CD-4F70-9960-36922B3A246E.jpeg

碩同學回覆
碩同學
2021-06-29 10:50:24
e_cool.pnge_cool.pnge_cry.pnge_grimace.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_miao.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_fire.pnge_fire.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_spook.pnge_startle.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_smile.pnge_slobber.pnge_shout.pnge_miao.pnge_grimace.pnge_cry.pnge_cool.pnge_confused.pnge_thirst.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_thirst.pnge_sweat.pnge_shout.pnge_shout.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_smile.png
 •  
  1) 558CC5DA-89CD-4F70-9960-36922B3A246E.jpeg

碩同學回覆
碩同學
2021-06-29 10:50:24
e_cool.pnge_cool.pnge_cry.pnge_grimace.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_miao.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_fire.pnge_fire.pnge_love.pnge_miao.pnge_prettiness.pnge_prettiness.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_spook.pnge_startle.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_surprise.pnge_smile.pnge_slobber.pnge_shout.pnge_miao.pnge_grimace.pnge_cry.pnge_cool.pnge_confused.pnge_thirst.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_vomit.pnge_thirst.pnge_sweat.pnge_shout.pnge_shout.pnge_shout.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_slobber.pnge_smile.png
 •  
  1) 558CC5DA-89CD-4F70-9960-36922B3A246E.jpeg

回覆
2021-06-29 10:52:58
 •  
  1) image.jpg

天同學回覆
天同學
2021-06-29 11:31:49
 •  
  1) image.jpg

天同學回覆
天同學
2021-06-29 11:32:33
 •  
  1) image.jpg

亞同學回覆
亞同學
2021-06-29 11:49:38

亞同學回覆
亞同學
2021-06-29 11:49:57
 •  
  1) image.jpg

回覆
2021-06-29 19:42:23
 •  
  1) 599D792F-5AE0-4F4F-84C7-5C8907C86D58.jpeg

回覆
2021-07-01 11:45:35

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4

四甲寶貝

文章選單

搜尋

萌典查生字

倒數計時

2019 聖誕節