Web Title:110 學年度 三光國小五年甲班110 學年度 三光國小五年甲班

6/11(五)四甲線上課程(數.體.藝文.藝文.國.國)

劉宇豐
劉宇豐
2021-06-10 21:55:41
加入視訊:https://join.skype.com/yHIocuEjdpMH

1 數學作業簿:第13回
2 國L14習作
3 數學島(做完一個未完成的任務,拍下任務完成畫面傳到留言處)
4 學習扶助班6/11線上測驗(曉媛、恩慈)
5 6/14(一)端午節彈性放假

楊心怡回覆
楊心怡
2021-06-11 01:26:57
6/11藝文課
觀看線上課程
第三節-美在哪裡
https://youtu.be/vGyDRRH-QfY
第四節-完美形式
https://www.youtube.com/watch?v=UrEo668NIwM


以同學回覆
以同學
2021-06-11 14:43:04
 •  
  1) A248F739-AE76-43CA-8A41-DE9578C6CB3E.jpeg
 •  
  2) 478998D4-7797-4E2A-80AA-5C8393D36B30.jpeg
 •  
  3) CA8E239A-B068-4F41-B857-2E8DFC8BD528.jpeg
 •  
  4) 59382DEF-BAE8-4AA8-BA4D-6FE7250ABF59.jpeg

宇同學回覆
宇同學
2021-06-12 12:11:46
 •  
  1) IMG_20210612_121055.jpg
 •  
  2) IMG_20210612_121059.jpg
 •  
  3) IMG_20210612_121101.jpg
 •  
  4) IMG_20210612_121043.jpg
 •  
  5) IMG_20210612_121046.jpg
 •  
  6) IMG_20210612_121048.jpg
 •  
  7) IMG_20210612_121053.jpg
 •  
  8) IMG_20210612_121040.jpg

凱同學回覆
凱同學
2021-06-13 09:04:41

凱同學回覆
凱同學
2021-06-13 09:05:06
 •  
  1) 41B6657D-87B5-458E-8B75-CFB840AF7138.jpeg

曉同學回覆
曉同學
2021-06-15 14:36:17
 •  
  1) 694B7CF3-3C46-4099-B9A2-CDCF9951159B.jpeg
 •  
  2) 20A88D83-1FFB-4CD6-9D64-47A96F4167A2.jpeg
 •  
  3) C4B53D44-F795-4DF6-B3A9-EE0F093E9D28.jpeg
 •  
  4) F9FDF7F0-CC0E-4DA7-9CB0-7F0B1BB06C2A.jpeg
 •  
  5) 16BD6A72-84BF-491D-94BC-38CB3EC4AFF2.jpeg
 •  
  6) 5751966A-A805-4F96-8325-E9C2775A34D9.jpeg

曉同學回覆
曉同學
2021-06-15 14:36:55
 •  
  1) 694B7CF3-3C46-4099-B9A2-CDCF9951159B.jpeg
 •  
  2) 20A88D83-1FFB-4CD6-9D64-47A96F4167A2.jpeg
 •  
  3) C4B53D44-F795-4DF6-B3A9-EE0F093E9D28.jpeg
 •  
  4) F9FDF7F0-CC0E-4DA7-9CB0-7F0B1BB06C2A.jpeg
 •  
  5) 16BD6A72-84BF-491D-94BC-38CB3EC4AFF2.jpeg
 •  
  6) 5751966A-A805-4F96-8325-E9C2775A34D9.jpeg

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8

五年級的大頭照

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

網站列表

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

2019 聖誕節

標籤