Web Title:110 學年度 三光國小五年甲班110 學年度 三光國小五年甲班

6/8(二)四甲線上課程(英音自自,綜社資)

劉宇豐
劉宇豐
2021-06-08 08:12:00
加入視訊:https://join.skype.com/vSRuCoomQhgz

今日作業:(請正面拍照,上傳至留言處)
1 數學習作:102、103
2 國L14查生字
3 因材網(做完一個未完成的任務,拍下獎勵金畫面傳到留言處)
4 學習扶助班6/8線上測驗(曉媛、恩慈)

5. 英語習作P27~28 (寫好拍照上傳)

★自然任務:
1.習作:31、32、33頁
2.學習吧4-2影片
https://www.learnmode.net/home/


回覆
2021-06-08 09:08:06
 •  
  1) 85AE00E0-09CE-4B66-AE32-5560AABAAE6A.jpeg
 •  
  2) 0E52D61D-8B99-4438-AB28-629DFAC4D20A.jpeg

宇同學回覆
宇同學
2021-06-08 09:09:20
 •  
  1) IMG_20210608_090835.jpg

以同學回覆
以同學
2021-06-08 09:09:38
 •  
  1) 7788DE6E-51B0-4C6A-85DD-20F89DC93248.jpeg

玟同學回覆
玟同學
2021-06-08 09:09:48
 •  
  1) E549BC42-7775-4B58-B129-74C9260FA573.jpeg
 •  
  2) 648C4B1F-EFF8-44A2-B076-DB5DD61BCD6C.jpeg

以同學回覆
以同學
2021-06-08 09:09:55
 •  
  1) 7788DE6E-51B0-4C6A-85DD-20F89DC93248.jpeg

恩同學回覆
恩同學
2021-06-08 09:11:47
 •  
  1) 7380D9B3-24FB-41AA-B92A-1DD0A48BE40B.jpeg

以同學回覆
以同學
2021-06-08 09:12:34
 •  
  1) F50505B8-B4C7-4747-BFDE-549C1E1D44D8.jpeg

曉同學回覆
曉同學
2021-06-08 09:17:37
 •  
  1) 90F957F8-70C0-48F9-B9EB-5A39BE0AB77C.jpeg

以同學回覆
以同學
2021-06-08 11:16:23
 •  
  1) 611816FD-8789-434B-8435-9B7EC8BD1FAE.jpeg
 •  
  2) 85711423-ABE5-4414-B216-B533B4DC6F74.jpeg
 •  
  3) CCF30D7A-BEED-4A7F-8C37-BDB4169A8264.jpeg

以同學回覆
以同學
2021-06-08 11:52:59
 •  
  1) 4350C8C1-E8A8-46E6-A61A-4AF08D965AE1.jpeg
 •  
  2) 7CDC7864-4A55-438B-BA48-15C07C95E783.jpeg
 •  
  3) EF00F059-0B46-46B8-8057-E0B96A008385.jpeg

以同學回覆
以同學
2021-06-08 11:53:20
 •  
  1) 4350C8C1-E8A8-46E6-A61A-4AF08D965AE1.jpeg
 •  
  2) 7CDC7864-4A55-438B-BA48-15C07C95E783.jpeg
 •  
  3) EF00F059-0B46-46B8-8057-E0B96A008385.jpeg

宇同學回覆
宇同學
2021-06-08 11:53:37
 •  
  1) IMG_20210608_115255.jpg
 •  
  2) IMG_20210608_115301.jpg
 •  
  3) IMG_20210608_115250.jpg

曉同學回覆
曉同學
2021-06-08 12:01:13
 •  
  1) 8247935E-6E62-4CB8-A2E9-FBC09497E130.jpeg
 •  
  2) F1728A54-54A9-4AD0-A6E4-F3B1E5B2821C.jpeg
 •  
  3) 4777DA4A-F241-44FA-AD28-3EB37D3B15A5.jpeg

宇同學回覆
宇同學
2021-06-08 13:16:37
 •  
  1) IMG_20210608_131605.jpg
 •  
  2) IMG_20210608_131611.jpg
 •  
  3) IMG_20210608_131808.jpg

玟同學回覆
玟同學
2021-06-08 14:11:43
 •  
  1) 8FF7EDB6-119D-4E90-8D64-44AB92EE6168.jpeg
 •  
  2) BC816437-9AC4-46B9-A47E-9CBEF24B4E61.jpeg
 •  
  3) 7ACD97F2-D403-496E-BFF4-09A718A3881D.jpeg
 •  
  4) 869EA6CA-1167-4D41-8D6F-D2CC440D3933.jpeg
 •  
  5) 333CBFE6-C795-46D4-B3EA-A3BC93676BD6.jpeg
 •  
  6) 609ACB63-97A9-43C2-BB61-1C849C9A5F47.jpeg
 •  
  7) AAEB63C9-3DF5-444E-A55C-C29F14EC0705.jpeg

恩同學回覆
恩同學
2021-06-08 16:49:55
恩慈
 •  
  1) 80AF98DC-0139-491D-8C19-280239630889.jpeg
 •  
  2) D743494C-9207-4A0D-9DFE-8F925F3AFA3C.jpeg

凱同學回覆
凱同學
2021-06-09 20:19:29
 •  
  1) DDDA2C14-7636-40D0-A1EF-D1FF7A74AB03.jpeg
 •  
  2) D6C1EF1B-0726-44F7-B680-672A1E4DEE0D.jpeg
 •  
  3) B62A4CFC-D344-4B98-85E4-FA377F723169.jpeg
 •  
  4) B62A4CFC-D344-4B98-85E4-FA377F723169.jpeg
 •  
  5) 8570734F-2D41-4974-9DBF-50D1AC0ADE31.jpeg
 •  
  6) FE6AF63D-953E-42A9-B819-FB7A72CE4330.jpeg
 •  
  7) FE6AF63D-953E-42A9-B819-FB7A72CE4330.jpeg
 •  
  8) 5F9F691F-A48D-4966-A26F-97BBF5C60ACB.jpeg

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8

五年級的大頭照

文章選單

搜尋

QRCode

QR Code

網站列表

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

維基百科查詢

倒數計時

2019 聖誕節

標籤